WEB приложение за изчисляване на запор

Приложението служи за изчисляване на наложен запор по реда на чл.446 от ГПК
с основа абсолютна несеквестируема сума /МРЗ към момента/ и
съотношение на остатъка над абсолютната несеквестируема сума
/приложението е разработено според разбиранията на автора по темата/

________________________________________________________________________

ИЗДЪРЖА ЛИ ЛИЦЕТО ДЕЦА ?     

ВЪВЕДЕТЕ РАЗМЕРА НА МРЗ КЪМ МОМЕНТА:  лв.

ВЪВЕДЕТЕ РАЗМЕРА НА НЕТНОТО ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ:  лв.
/ данните се взимат от графи "Сума за получаване" и "Аванс" от РПВ + пенсия /
________________________________________________________________________

     


   
несеквестируема част:  лв.

РАЗМЕР НА ЗАПОРА:  лв.

*****
Автор: Веселин Димов
vesodimov@gmail.com
Web hosting by Somee.com