ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                   за изчисляване на сума за плащане
                                       с приспадане на нормативно признати разходи, авансов данък
                                                                               и с начисляване на ДДС


                                                                                     Изберете размера на НПР  

                                Въведете размера на сумата без ДДС  

                                                              

                                                                   Авансов данък 10 %  

Стойност на сделката след приспадане на удръжките  

                                                                            Данъчна основа  

                                                                                         ДДС 20 %  

                                                       СУМА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ  

                                                       --------------------------------------------------------------------

                                                         Автор: Веселин Димов / vesodimov@gmail.com /
Web hosting by Somee.com