WEB приложение за изчисляване на крайна дата при
зададена начална дата и брой на дните вмежду двете дати

*********

Въведете начална дата    включително.
/форматът на датата е дд.мм.гггг/
/ако приложението се използва за пресмятане на обезщетение при
бременност и раждане тази дата трябва да съвпада с началната дата на болничния по бременност/

Въведете броя на календарните дни 

**************************************************************************

Крайната дата е    включително.
/форматът на датата е дд.мм.гггг/*********
Автор: Веселин Димов
support@dimovsoft.win


Web hosting by Somee.com