WEB приложение за изчисляване на крайна дата при

зададена начална дата и брой на дните вмежду двете дати

*********

Въведете начална дата    включително.
/формата на датата дд.мм.гггг/
/ако приложението се използва за пресмятане на обезщетение при
бременност и раждане тази дата трябва да съвпада с началната дата на болничния по бременност/

Въведете броя на календарните дни 

**************************************************************************Крайната дата е    включително.
/формата на датата дд.мм.гггг/
*********

Автор: Веселин Димов

support@dimovsoft.win
Web hosting by Somee.com