WEB приложение за изчисляване на дивидент
на база чиста печалба след данъчно облагане

Въведете размера на чистата печалба:  лв.

Дружеството е с:

  Един съдружник с/със  % от капитала на дружеството.

Втори съдружник с/със  % от капитала на дружеството.

Трети съдружник с/със  % от капитала на дружеството.

Данък върху дивидента / 5% /:  лв.

      Дивидент за разпределяне:  лв.

Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е :

                    Първи съдружник:  лв.

                     Втори съдружник:  лв.

                      Трети съдружник:  лв.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

След всяко изчисление

Автор: Веселин Димов
support@dimovsoft.win


Web hosting by Somee.com